Ommetjes

Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met vier vakgebieden: monumenten, archeologie, cultuurlandschap en collecties.

Monumenten zijn historische gebouwen en worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorisch karakter. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met rijksmonumenten. Zij wijzen rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud en adviseren bij vergunningverlening, bij de herbouw en restauratie van het pand. Voor meer info bekijk de website:  https://www.monumenten.nl/monumenten/kaart

Kaart monumenten in onze gemeente
Er zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting ├ęcht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Nederland kent een paar duizend bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect/kunstenaar ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook bijv. de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste interieurs zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt 'interieurensemble' genoemd.
Meer info bekijk de site: http://cultureelerfgoed.nl/interieurensembles

Zo komt in De Tempelhof in Winssen de plant als beeldtaal
overal terug. De ontwerpers, Huub en Adelheid Kortekaas, zien
 de plant als metafoor voor de mens. (Foto: cultureelerfgoed.nl)

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de Nederlandse bodem, op het land en in het water. Veel van deze overblijfselen liggen onzichtbaar in de bodem opgesloten. Behoud staat centraal bij de zorg voor dit archeologisch erfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert wettelijke taken uit, ontwikkelt kennis, deelt deze met partijen binnen en buiten de archeologie, en adviseert. Meer info: http://www.archeologieopdekaart.nl/

Het historisch landschap is dooraderd met dijken, vaarten, terpen, verdedigingslinies, landgoederen, dorpen en steden. Die enorme verscheidenheid maakt onze cultuurlandschappen van internationaal belang. Landschappelijk groen erfgoed bevat landschapselementen met autochtone bomen en struiken, van voor 1850. Groen erfgoed is kwetsbaar en historische landschapselementen worden steeds zeldzamer. De landschapskaart brengt gebieden in beeld waar deze soorten nog wel te vinden zijn en helpt zo om verantwoorde keuzes te maken in het beheer en behoud van deze cultuurlandschappen. Meer info: https://landschapinnederland.nl/kaart-groen-erfgoed

Kaart groen erfgoed in onze gemeente

Collecties, Nederland heeft een rijk verleden als het gaat om het vervaardigen en verzamelen van kunst, design en wetenschappelijke collecties die samen het roerend erfgoed van Nederland vormen. Die collecties bevinden zich in musea, kastelen, historische huizen, overheidsgebouwen, openbare gebouwen en Nederlandse ambassades. De Rijksdienst beheert zelf een deel van de kunstcollectie van het Rijk en maakt deze zichtbaar. Zij ondersteunt de beheerders van de publiek toegankelijke collecties met kennis en advies. Bekijk de website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/