Bestuur

Bestuursleden Stichting ter bevordering van het historisch besef in de gemeente Beuningen:


Beuningen
Hennie Sibon    (erevoorzitter)     Email:  mieke_en_hennie@kpnmail.nl
Wilbert Lelivelt (secretaris)                        wuitbunninge@hotmail.nl
Wil Repkes                                                     wmmrepkes@chello.nl
Karel Kling                                                      karel.kling@hotmail.com

Ewijk
Lia van Mil                                                      cgmvanmil@hotmail.nl
Ton van den Berg                                           tonvandenberg15a@live.nl
Geert Hendriks  (voorzitter)                        g.hendriks14@upcmail.nl

Weurt
Fons Huiskens                                               f.huiskens@live.nl
Paul Smits (webmaster/penn.m.)             p.smits91@upcmail.nl
 
Winssen
Pieter van Oss                                                pietervanoss@gmail.com
Jan Daanen                                                    jan1.daanen@planet.nl


    Hennie Sibon draagt het voorzitterschap van HBB
    over aan Geert Hendriks.


Colofon

Stichting ter bevordering van het historisch besef in de gemeente Beuningen.
Kortweg: Stichting Historisch Besef Beuningen.

Contactgegevens
Notenhof 4
6641 JV  BEUNINGEN

info@historischbesefbeuningen.nl
http://historischbesefbeuningen.com
http://www.mijngelderland.nl/#/stichting-ter-bevordering-historisch-besef-beuningen

Rekeningnummer: NL74RABO 0100 9542 86

KvK nummer: 09145043


Middelen
De financiële middelen van de stichting bestaan uit donaties, sponsorgelden of giften.

Doelstelling en activiteiten
De stichting heeft ten doel het bevorderen van kennis en belangstelling voor het verleden van de gemeente Beuningen en het behoud van zaken die van historische, landschappelijke, stedenbouwkundige en/of architectonische waarde zijn.

De stichting probeert dit doel te bereiken door het:
- uitgeven van boekwerken ('Van Oeverwal tot Klavervier', 'Za'k oe's vertelle', een leergang voor de basisschool 'Hoe het vroeger was' en het boek 'De Nije Weg' in 2 delen over de periode 1930-1960.
- organiseren van exposities, lezingen e.d.
- onderhouden van contacten met de Gemeente Beuningen en daarbuiten werkzame instanties. De stichting heeft sinds april 2010 een geformaliseerde adviserende rol ten behoeve van de gemeente.

Jaarlijks verzorgen wij de Open Monumentendag in de gemeente, in samenwerking met de vereniging Tweestromenland.

In 2014 en 2015 heeft de stichting op verzoek van de Gemeente meegedaan in het QR-project, Waalweelde en het herstellen van het Weurtsche Straatje. Verder zijn er verzoeken ingediend voor het op plaatselijke monumentenlijst plaatsen van enkele karakteristieke gebouwen.

Met de historische verenigingen aan de 'overkant', Andelst en Oosterhout, wordt voor zomer 2016 en 2017 een grootse theatervoorstelling met historische onderdelen voorbereidt.
April 2017 hebben wij een boek uitgebracht over bewoners uit de vier kerkdorpen in de jaren dertig, veertig en vijftig van de twintigste eeuw. Een verhaal van hun dagelijkse leven tijdens de crisis, de oorlog en de wederopbouw.


Privacy statement Historisch Besef Beuningen

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In deze verwerkersovereenkomst  geven wij aan hoe HBB voldoet aan deze wetgeving.
HBB verwerkt persoonsgegevens; naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van bestuursleden van HBB,  vrijwilligers (geïnterviewden) en aanverwante verenigingen. Mensen die deel hebben genomen aan door HBB georganiseerde activiteiten en/of acties. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
HBB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dit soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze stichting.
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. HBB wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen. Binnen HBB kan de secretaris de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. HBB verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens en streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid.